ANBI

groene hart oudorp

Wil jouw bedrijf aan het Groene Hart Oudorp doneren? Dit kan bijvoorbeeld met een donateurschap of eenmalige schenking. Donaties aan het Groene Hart Oudorp zijn geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.
De Belastingdienst heeft het Groene Hart Oudorp aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een voorwaarde voor ons als ANBI is dat wij transparant zijn en verantwoording afleggen. Alle gegevens die hiervoor van belang zijn, tref je hieronder aan.

Onze statutaire naam is Vereniging Groene Hart Oudorp
We zijn geregistreerd in de administratie van de belastingdienst Eindhoven 3 onder RSIN nummer: 8587.42.883
Onze ANBI beschikking kunt u hier inzien.

Het bestuur van het Groene Hart Oudorp bestaat uit:
Voorzitter: de heer J.C. Thesingh
Penningmeester: de heer J.C.H. Dekker
Secretaris: de heer M.A. Peterson

Doelstelling
Het oorspronkelijk doel van onze vereniging is de inrichting, de ontwikkeling en het onderhouden van het buurtpark Groene Hart Oudorp, op de voormalige plek van de voetbalvereniging Kolping Boys te Oudorp. Dit park omvat inmiddels een pluktuin, picknickplekken, een amfitheater voor kleinschalige optredens, een speel- en sportveld (zowel gras als verhard), en een speelplek voor kinderen. De contractuele verplichtingen van de vereniging zijn dus bereikt.
De vereniging legt zich thans toe op onderhoud van de pluktuin. Dit betreft zowel het afgelopen jaar als de komende jaren. Wel leeft bij de vereniging de wens om moestuinen beter aan te wenden ten faveure van basisschoolleerlingen en de wens om een jeu de boules baan aan te leggen. Ook leeft de wens om signing in het buurtpark aan te brengen waaronder uitleg over de flora in de pluktuin, het gebruik van trim- en speeltoestellen, beperking van overlast e.d.
De vereniging dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan
Het beleid is er thans op gericht om de nieuwe doelen te bereiken: beheer en onderhoud, moestuinen operationeel maken t.b.v. basisschoolleerlingen en de realisatie van een jeu de boules baan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, van de buurt voor de buurt.

Inkomsten
De financiële middelen van de vereniging zijn het resultaat van fondsenwervingsacties verricht door vrijwilligers alsmede bijdragen van leden van de vereniging. Op onze website zijn de grotere sponsoren terug te vinden die belangrijke financiële bijdragen aan de vereniging hebben geleverd. Het ligt in de bedoeling om fondsen te werven om genoemde nieuwe wensen te realiseren.

Beloningsbeleid
Het bestuur en vrijwilligers zetten zich pro deo in voor de vereniging. Het geld dat besteed wordt door de vereniging is bedoeld voor de aanschaf van materieel en materiaal en terugkerende posten zoals verzekeringen en de abonnementskosten van onze website.
Het statutaire bestuur, de beleidsbepalers en alle overige vrijwilligers zijn dus onbezoldigd.
Er wordt dus nimmer loon, vergoedingen, bonussen e.d. uitgekeerd.

Beheerdersactiviteiten
Het administratief beheer wordt gevoerd door het bestuur van de vereniging, gesteund door vrijwilligers in zg werkgroepen. Dit betreft bijv. werk aan onze website, melden van vandalisme aan de gemeente en het globaal uitstippelen van onderhoudswerk aan de pluktuin.
Dit onderhoudswerk betreft jaarlijks terugkerend werkzaamheden zoals:

  • Snoeien, maaien en wieden
  • Composteren van snoeiafval
  • Aanbrengen van houtsnippers op de snipperpaden. De houtsnippers worden door Stadswerk072 gratis aan de vereniging geleverd
  • Verwijderen van uitgebloeide of zieke beplanting en vervangen door nieuw beplanting
  • Grondverbetering uitvoeren en biologische bemesting aanbrengen
  • Aanbrengen van nieuwe planten en bomen
  • Opruimen van zwerfafval

Deze activiteiten zijn jaarlijkse terugkerende activiteiten.

Publicatieplicht 

In het kader van de huidige wet-en regelgeving dient onze stichting financiële gegevens openbaar te maken. Derhalve zijn de financiële overzichten van de baten en lasten van de afgelopen jaren inclusief een uitgebreide toelichting hierop in te zien via onderstaande links. (door op de link te klikken opent het betreffende document)

Onze ANBI beschikking kunt u hier inzien.

Baten en lasten jaarcijfers 2020

Baten en lasten jaarcijfers 2021

Baten en Lasten jaarcijfers 2022

Begroting 2023

Toelichting op ANBI status

Beschikking ANBI

Lees hier ons Visie document Groene Hart Oudorp april 2018

Nog meer informatie vindt je op de pagina Organisatie